Σχέδιο «Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω» στις Κατοικίες

Για το σχέδιο εξοικονομώ και αναβαθμίζω δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούν τα νοικοκυριά για να μπορούν να συμμετέχουν στο σχέδιο είναι τα ακόλουθα:

·         Να έχουν λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση

·         Η αίτηση για πολεοδομική άδεια/άδεια οικοδομής να έχει κατατεθεί πριν τις 21/12/2007

·         Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας

·         Η αρχική κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας να είναι Γ ή χαμηλότερη

·         Να μην έχουν τύχει επιχορήγησης στα πλαίσια οποιουδήποτε άλλου σχεδίου/καθεστώτος στήριξης για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί ο αιτητής να διεκδικήσει χορηγία στα πλαίσια του σχεδίου αυτού χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες και φαίνονται πιο κάτω:

Ø  Οικοδομικές εργασίες

                                i.            Θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου (τοιχοποιία / δοκοί, οροφή, εκτεθειμένο πάτωμα),

                               ii.            Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων (παράθυρα και θύρες) με θερμομονωτικά

                             iii.            Εγκατάσταση συστημάτων σκίασης για τα κουφώματα

Ø  Τεχνικά συστήματα

                                 i.            Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

                               ii.            Εγκατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών

                             iii.            Αντικατάσταση λέβητα στερεού, αερίου ή υγρού καυσίμου.

                             iv.            Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας ψηλής απόδοσης για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου.

                               v.            Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος, το οποίο θα λειτουργεί με την μέθοδο Net-Billing

                             vi.            Εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τα φωτοβολταϊκά

                           vii.            Εγκατάσταση αυτοματισμών ή/και έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

Ø  Μελέτες – Υπηρεσίες

                                 i.             Συμβουλευτικές υπηρεσίες κα υπηρεσίες ετοιμασίας / υποβολής αίτησης

                               ii.            Υπηρεσίες έκδοσης ΠΕΑ

Το ποσό της χορηγίας ανέρχεται στο 60% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Υπάρχουν τρείς κατηγορίες επενδύσεων με ελάχιστο ποσό χορηγίας τις €20.000 και μέγιστο τις €30.000 όπως φαίνεται και πιο κάτω.

A.      Εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς προσθήκη φωτοβολταϊκού

·         Εξοικονόμηση ενέργειας > 60%

·         Θερμομόνωση κελύφους κατά 2/3 (Η αναβαθμισμένη οικία να έχει υποχρεωτικά θερμομονωμένο κέλυφος, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι 2 από τους 3 συντελεστές θερμοπερατότητας των δομικών του στοιχείων 1.Οριζόντια ΔΣ, 2.κάθετα ΔΣ, 3.κουφώματα).

·         Αναμενόμενο μέγιστο ποσό χορηγίας €20.000

B.      Εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση με προσθήκη νέου φωτοβολταϊκού

·         ΠΕΑ κατηγορίας Α

·         Εξοικονόμηση ενέργειας > 60%

·         Θερμομόνωσης κελύφους κατά 2/3

·         Αναμενόμενο μέγιστο ποσό χορηγίας €25.000

C.      Ενεργειακή αναβάθμιση με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

·         ΠΕΑ κατηγορίας Α

·         Θερμομόνωση ολόκληρου του κελύφους

·         Συνεισφορά ΑΠΕ > 25%

·         Πρόσθετα ετήσια όρια στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και στη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση

·         Αναμενόμενο μέγιστο ποσό χορηγίας €30.000

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση είναι:

                                 i.            Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας του τεμαχίου επί του οποίου βρίσκεται η οικία.

                               ii.            Αντίγραφο άδειας οικοδομής οικίας.

                             iii.            Πρόσφατος λογαριασμός ΑΗΚ της οικίας με οικιακή διατίμηση.

                             iv.            Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της οικίας πριν την αναβάθμιση.

                               v.            Το προτεινόμενο ΠΕΑ όπως θα είναι μετά την αναβάθμιση μαζί με λίστα με τις προγραμματιζόμενες δαπάνες.

                             vi.            Υπεύθυνη δήλωση ειδικευμένου εμπειρογνώμονα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο αποταθείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας https://meci.gov.cy/gr/sxediaxorigion


 
Copyright © Coneng Engineering Consultants - Όροι Χρήσης
Developed by ZEBRA Consultants